Zin in een tropisch avontuur? Reserveer nu je tickets voordelig online. Meer info

Privacy policy

Privacy Policy Website -   S&R Group NV (LAGO)

Wie zijn wij?
De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor S&R Group NV, verder vermeld als LAGO van het hoogste belang. In deze Privacy policy beschrijven we welke maatregelen er worden genomen om de bescherming van uw persoonlijke gegevens te garanderen conform Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met deze toelichting wensen we u duidelijk te informeren hoe we binnen LAGO zorg dragen voor uw persoonsgegevens, welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en waarom LAGO dit doet. Deze privacy policy is van toepassing op alle diensten die door LAGO worden aangeboden, zoals de webshop, nieuwsbrief, abonnementen, beurtenkaarten, reservaties voor feestjes of formules, inschrijvingen, promoties en wedstrijden.

S&R Group NV, Aarschotsesteenweg 225 – 3012 Wilsele met ondernemingsnummer BE 0834.561.967 is de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens die in de verschillende processen en systemen van toepassing of in gebruik zijn binnen LAGO.

Als verwerkingsverantwoordelijke neemt LAGO de nodige technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens. Deze maatregelen zijn van toepassing op alle systemen, medewerkers en processen die de informatiesystemen van LAGO vormen. Verder worden geen gegevens verwerkt buiten de E.U.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan, alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
LAGO verzamelt en verwerkt verschillende persoonsgegevens die op jou betrekking kan hebben aangaande de producten en diensten die LAGO aanbiedt aan hun leden, abonnees, bezoekers, partners, leveranciers, deelnemers, … enz. .

Deze categorieën van persoonsgegevens omvatten:

 • Identificatiegegevens: zoals naam, voornaam, adres, telefoon- en gsmnummer, e-mail, rijksregisternummer, geslacht;
 • Zakelijke gegevens: bedrijfsnaam, ondernemingsnummer, leveranciersgegevens;
 • Financiële- en transactiegegevens: bankrekeningnummer, betalingen;
 • Elektronische identificatiegegevens: IP-adressen, cookies;

LAGO verwerkt ook persoonsgegevens voor statistisch onderzoek, maar deze gegevens zijn geanonimiseerd. Dat wil zeggen dat we deze gegevens niet kunnen herleiden tot individuen of personen. Aan de hand van deze gegevens kunnen we jou dus niet meer identificeren.

De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn adequaat en relevant voor onze doeleinden. We beperken onze verzameling van jouw persoonlijke gegevens tot een minimum hoeveelheid die nodig is voor de doeleinden waarvoor wij de persoonsgegevens verwerken.

Voor personen die jonger zijn dan 16 jaar, zullen we enkel persoonsgegevens verwerken indien voldaan wordt aan ouderlijke toestemming. Indien wij kennis krijgen dat persoonsgegevens verzameld werden van personen jonger dan 16 jaar, dan zullen wij de nodige stappen zetten om ouderlijke toestemming te bekomen. Zonder ouderlijke toestemming zullen wij het account verwijderen.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?
Dit kan op verschillende manieren gebeuren waaronder:

 • Persoonlijk/telefonisch/mail contact/onthaal
 • Contactformulieren op onze website
 • Social media

Waarom verzamelen wij uw gegevens?
LAGO heeft dit nodig voor de standaard bedrijfsvoering uit te voeren en voor het uitoefenen van de diensten. Conform de GDPR stemt dit overeen met ofwel:

 • Het gerechtvaardigd belang
 • Contractuele overeenkomst
 • Wettelijke verplichting waar LAGO moet aan voldoen
 • Toestemming, indien de verwerking hierop berust
 • Vitaal belang

Alle persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor volgende doeleinden:

LAGO-abonnementen en -beurtenkaarten
Je LAGO-abonnement of -beurtenkaart wordt bij binnenkomst aan het onthaal ter identificatie gescand. Deze gegevens verwerken wij zodat we een beter beeld krijgen van je bezoek- en aankoopgedrag zodat we ons product kunnen verbeteren en je gepersonaliseerde aanbiedingen kunnen sturen.

Nieuwsbrief
Wanneer je jouw gegevens achterlaat om op te hoogte te blijven van LAGO-nieuws en gepersonaliseerde aanbiedingen, houden we je hierover via diverse kanalen op de hoogte. Als je geen informatie meer wilt ontvangen dan kun je je eenvoudig uitschrijven via een link in onze e-mails.

We streven ernaar onze communicatie zo interessant mogelijk voor je te maken. Daarom is deze zoveel mogelijk gepersonaliseerd en is de inhoud afhankelijk van jouw voorkeuren. Tevens gebruiken wij je gegevens om bijvoorbeeld onze websites, apps en e-mails zo goed mogelijk af te stemmen op jouw voorkeuren, gebaseerd op o.a. je specifieke aankopen en bezoekgedrag. Daarnaast analyseren we het klikgedrag in onze nieuwsbrieven en op onze websites.

Reserveringen en inschrijvingen
Wanneer je een reservering of inschrijving bijvoorbeeld voor een verjaardagsfeestje plaatst, dan verwerken wij je gegevens om de reservering goed te kunnen afhandelen. Denk hierbij aan communicatie rondom je aankomst, je bezoek of een bevestiging vanuit onze webshop. Hierbij gebruiken we je persoonsgegevens die je opgeeft bij de reservering/bestelling. Deze persoonsgegevens worden door ons in dit geval alleen voor dit doel gebruikt en zijn alleen toegankelijk voor de personen binnen LAGO die zich bezig houden met de door jouw gereserveerde diensten en formules.

Acties en promoties
LAGO biedt regelmatig speciale acties, zoals spaaracties, prijsvragen of promoties aan, waar je aan kunt deelnemen. In sommige gevallen zullen wij je vragen een registratieformulier uit bijvoorbeeld een folder, advertentie of website in te vullen om mee te doen aan zo'n speciale actie. Wanneer je deelneemt aan een dergelijke actie, dan verwerkt LAGO de door jou opgegeven persoonsgegevens om je deelname te registreren en/of te bevestigen. Zo wordt bepaald of je voldoet aan de promotievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijzen en voordelen aan jou toe te sturen. Deze persoonsgegevens worden door ons in dit geval alleen voor dit doel gebruikt en zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen LAGO die zich bezighouden met deze acties, tenzij je toestemming hebt gegeven voor het gebruik van je gegevens voor onze nieuwsbrief.

Vragen en klachten
Wanneer je LAGO een vraag stelt, een klacht indient of wanneer je telefonisch, per e-mail, via sociale media of per post contact opneemt met LAGO, dan vragen wij je contactgegevens voor het afhandelen van je vraag of klacht. Deze persoonsgegevens worden door ons in dit geval alleen voor dit doel gebruikt en zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen LAGO die zich bezighouden met de afhandeling van je vraag of klacht.

Inloggegevens
Via de LAGO-website kan je inloggen om een bestelling te plaatsen. De gegevens die je hebt ingevoerd bij het aanmaken van een account gebruiken we om je beter van dienst te zijn en in de toekomst jouw voorkeuren te onthouden.

Privacy en kinderen
Als je jonger bent dan 16 jaar, moet je eerst toestemming krijgen van één van je ouders of een wettelijke vertegenwoordiger. Wij vragen je daarom geen gegevens aan ons te verstrekken als je nog geen toestemming hebt gekregen.

Werving & Selectie
LAGO ontvangt en verwerkt persoonsgegevens van sollicitanten, met als doel het aanwerven van een nieuwe medewerker.
De gegevens die verzameld worden omvatten de “Algemene Identificatiegegevens” aangevuld met extra informatie dewelke standaard op een Curriculum Vitae vermeld worden.
Deze verwerking vindt haar rechtsgrond in enerzijds de toestemming van de kandidaat-medewerker en anderzijds ons gerechtvaardigd belang om de geschikte kandidaat voor een positie aan te werven.
LAGO zal steeds uw akkoord vragen of zij uw gegevens mogen bijhouden voor toekomstige vacatures die u mogelijks kan interesseren en aansluit bij uw profiel.

Hoelang worden uw gegevens bijgehouden?
De gegevens worden bewaard zolang als nodig is om onze dienstverlening te kunnen aanbieden en onze doeleinden te vervullen. Verder kan u als betrokkene vragen om uw gegevens reeds vroeger te verwijderen, zonder dat de wettelijke bewaartermijnen geschonden worden alsook bij het oplossen van geschillen.

Met wie delen wij uw gegevens?
Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw gegevens aan personen of ondernemingen die geen deel uitmaken van S&R Group NV.

Indien LAGO gebruik maakt van een externe verwerker (leveranciers, partners, onderaannemers,…), zullen we er altijd op toezien dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. De externe verwerker zal steeds contractueel verbonden zijn met LAGO.  Zo zullen verwerkers nooit op eigen initiatief uw persoonsgegevens mogen gebruiken.

LAGO deelt jouw persoonsgegevens niet met derden, tenzij in volgende gevallen:

 • Je geeft ons hiervoor schriftelijke toestemming;
 • We zijn wettelijke verplicht om dit te doen;
 • Ze worden opgevraagd in het kader van een gerechtelijk onderzoek;

Toegang tot derden
Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze medewerkers. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door een contractuele overeenkomst vast te leggen tussen LAGO en de medewerker. De medewerkers zijn verplicht om discreet om te gaan met de gegevens en hebben vervolgens alleen toegang tot uw gegevens die zij nodig hebben om hun job uit te oefenen. De medewerkers van LAGO zijn verplicht tot het volgen van onze GDPR – awareness training en het up to date blijven inzake GDPR kennis.

Social media 
LAGO beschikt over een bedrijfspagina op o.a. LinkedIn, Facebook, Tiktok, Instagram en Twitter om u te informeren over onze diensten, actuele topics, events, werken bij LAGO enz.  U bent vrij om LAGO wel of niet te volgen via deze social media.

 • Recht op informatie: je hebt het recht om te weten wat we van jou verzamelen, waarom we dit doen, welke bewerkingen we met jouw gegevens doen, enz.;
 • Recht van inzage: je mag jouw persoonsgegevens ten alle tijden inkijken;
 • Recht op rectificatie: je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te verbeteren en/of aan te vullen;
 • Recht op wissing/vergetelheid: je kan vragen dat we jouw persoonsgegevens wissen;
 • Recht op beperking van verwerking: jouw persoonsgegevens mogen (tijdelijk) niet verwerkt en gewijzigd worden;
 • Recht op overdraagbaarheid: je hebt het recht jouw persoonsgegevens op te vragen (kopie). Daarnaast mag je ons vragen jouw gegevens rechtstreeks aan een andere instantie over te dragen.
 • Recht van bezwaar: je mag je verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens bij direct marketing

U moet er wel rekening mee houden dat niet al deze rechten zomaar kunnen worden ingeroepen. Bij een eventuele weigering zal LAGO steeds motiveren waarom wij niet kunnen tegemoetkomen aan uw aanvraag.

Verder kan u uw rechten uitoefenen door ons te contacteren per e-mail naar privacy@lago.be of het e-mailadres van het desbetreffende zwemparadijs (zie contactgegevens onderaan de website) of per brief aan t.a.v. Data Protection Officer, Aarschotsesteenweg 225, 3012 Wilsele. Deze rechten kunnen kosteloos uitgeoefend worden door een duidelijk verzoek in te dienen via ons bovenstaand email adres. Hierin vermeld u op welk recht u wenst beroep te doen met de nodige toelichting en hoe wij u kunnen contacteren.

Waar kan je terecht als je niet tevreden bent met de manier waarop we om met uw persoonsgegevens?
LAGO beschikt over een Functionaris voor gegevensbescherming (FG) of een DPO. Onze data protection officer begeleidt LAGO bij de verwerkingsactiviteiten die betrekking hebben op persoonsgegevens. We doen ons uiterste best om uw persoonsgegevens correct te behandelen. Bent u toch niet tevreden met onze werkwijze, of indien u vragen hebt aan onze DPO, dan kan u steeds contact opnemen via volgend email adres: privacy@lago.be

U kan ook altijd klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
tel: +32 (0)2 274 48 00
e-mail: contact@apd-gba.be

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

Hoe omgaan met aanpassingen in onze privacy policy?
Deze verklaring kan door LAGO worden aangepast of aangevuld indien wij dit nodig achten. We moedigen u aan om periodiek deze verklaring door te nemen zodat u op de hoogte blijft hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en beschermen.

Deze privacy policy is voor het laatst aangepast in juni 2022.