Envie d'une aventure tropicale ? Réservez vos entrées à moindre coût sur le webshop dès maintenant. Plus d'infos

Privacy policy

Privacy Policy Website -   S&R Group NV (LAGO)

Wie zijn wij?
De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor S&R Group NV, verder vermeld als LAGO van het hoogste belang. In deze Privacy policy beschrijven we welke maatregelen er worden genomen om de bescherming van uw persoonlijke gegevens te garanderen conform Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met deze toelichting wensen we u duidelijk te informeren hoe we binnen LAGO zorg dragen voor uw persoonsgegevens, welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en waarom LAGO dit doet. Deze privacy policy is van toepassing op alle diensten die door LAGO worden aangeboden, zoals de webshop, nieuwsbrief, abonnementen, beurtenkaarten, reservaties voor feestjes of formules, inschrijvingen, promoties en wedstrijden.

S&R Group NV, Aarschotsesteenweg 225 – 3012 Wilsele met ondernemingsnummer BE 0834.561.967 is de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens die in de verschillende processen en systemen van toepassing of in gebruik zijn binnen LAGO.

Als verwerkingsverantwoordelijke neemt LAGO de nodige technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens. Deze maatregelen zijn van toepassing op alle systemen, medewerkers en processen die de informatiesystemen van LAGO vormen. Verder worden geen gegevens verwerkt buiten de E.U.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan, alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
LAGO verzamelt en verwerkt verschillende persoonsgegevens die op jou betrekking kan hebben aangaande de producten en diensten die LAGO aanbiedt aan hun leden, abonnees, bezoekers, partners, leveranciers, deelnemers, … enz. .

Deze categorieën van persoonsgegevens omvatten:

 • Identificatiegegevens: zoals naam, voornaam, adres, telefoon- en gsmnummer, e-mail, rijksregisternummer, geslacht;
 • Zakelijke gegevens: bedrijfsnaam, ondernemingsnummer, leveranciersgegevens;
 • Financiële- en transactiegegevens: bankrekeningnummer, betalingen;
 • Elektronische identificatiegegevens: IP-adressen, cookies;

LAGO verwerkt ook persoonsgegevens voor statistisch onderzoek, maar deze gegevens zijn geanonimiseerd. Dat wil zeggen dat we deze gegevens niet kunnen herleiden tot individuen of personen. Aan de hand van deze gegevens kunnen we jou dus niet meer identificeren.

De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn adequaat en relevant voor onze doeleinden. We beperken onze verzameling van jouw persoonlijke gegevens tot een minimum hoeveelheid die nodig is voor de doeleinden waarvoor wij de persoonsgegevens verwerken.

Voor personen die jonger zijn dan 16 jaar, zullen we enkel persoonsgegevens verwerken indien voldaan wordt aan ouderlijke toestemming. Indien wij kennis krijgen dat persoonsgegevens verzameld werden van personen jonger dan 16 jaar, dan zullen wij de nodige stappen zetten om ouderlijke toestemming te bekomen. Zonder ouderlijke toestemming zullen wij het account verwijderen.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?
Dit kan op verschillende manieren gebeuren waaronder:

 • Persoonlijk/telefonisch/mail contact/onthaal
 • Contactformulieren op onze website
 • Social media

Waarom verzamelen wij uw gegevens?
LAGO heeft dit nodig voor de standaard bedrijfsvoering uit te voeren en voor het uitoefenen van de diensten. Conform de GDPR stemt dit overeen met ofwel:

 • Het gerechtvaardigd belang
 • Contractuele overeenkomst
 • Wettelijke verplichting waar LAGO moet aan voldoen
 • Toestemming, indien de verwerking hierop berust
 • Vitaal belang

Alle persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor volgende doeleinden:

LAGO-abonnementen en -beurtenkaarten
Je LAGO-abonnement of -beurtenkaart wordt bij binnenkomst aan het onthaal ter identificatie gescand. Deze gegevens verwerken wij zodat we een beter beeld krijgen van je bezoek- en aankoopgedrag zodat we ons product kunnen verbeteren en je gepersonaliseerde aanbiedingen kunnen sturen.

Nieuwsbrief
Wanneer je jouw gegevens achterlaat om op te hoogte te blijven van LAGO-nieuws en gepersonaliseerde aanbiedingen, houden we je hierover via diverse kanalen op de hoogte. Als je geen informatie meer wilt ontvangen dan kun je je eenvoudig uitschrijven via een link in onze e-mails.

We streven ernaar onze communicatie zo interessant mogelijk voor je te maken. Daarom is deze zoveel mogelijk gepersonaliseerd en is de inhoud afhankelijk van jouw voorkeuren. Tevens gebruiken wij je gegevens om bijvoorbeeld onze websites, apps en e-mails zo goed mogelijk af te stemmen op jouw voorkeuren, gebaseerd op o.a. je specifieke aankopen en bezoekgedrag. Daarnaast analyseren we het klikgedrag in onze nieuwsbrieven en op onze websites.

Reserveringen en inschrijvingen
Wanneer je een reservering of inschrijving bijvoorbeeld voor een verjaardagsfeestje plaatst, dan verwerken wij je gegevens om de reservering goed te kunnen afhandelen. Denk hierbij aan communicatie rondom je aankomst, je bezoek of een bevestiging vanuit onze webshop. Hierbij gebruiken we je persoonsgegevens die je opgeeft bij de reservering/bestelling. Deze persoonsgegevens worden door ons in dit geval alleen voor dit doel gebruikt en zijn alleen toegankelijk voor de personen binnen LAGO die zich bezig houden met de door jouw gereserveerde diensten en formules.

Acties en promoties
LAGO biedt regelmatig speciale acties, zoals spaaracties, prijsvragen of promoties aan, waar je aan kunt deelnemen. In sommige gevallen zullen wij je vragen een registratieformulier uit bijvoorbeeld een folder, advertentie of website in te vullen om mee te doen aan zo'n speciale actie. Wanneer je deelneemt aan een dergelijke actie, dan verwerkt LAGO de door jou opgegeven persoonsgegevens om je deelname te registreren en/of te bevestigen. Zo wordt bepaald of je voldoet aan de promotievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijzen en voordelen aan jou toe te sturen. Deze persoonsgegevens worden door ons in dit geval alleen voor dit doel gebruikt en zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen LAGO die zich bezighouden met deze acties, tenzij je toestemming hebt gegeven voor het gebruik van je gegevens voor onze nieuwsbrief.

Vragen en klachten
Wanneer je LAGO een vraag stelt, een klacht indient of wanneer je telefonisch, per e-mail, via sociale media of per post contact opneemt met LAGO, dan vragen wij je contactgegevens voor het afhandelen van je vraag of klacht. Deze persoonsgegevens worden door ons in dit geval alleen voor dit doel gebruikt en zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen LAGO die zich bezighouden met de afhandeling van je vraag of klacht.

Inloggegevens
Via de LAGO-website kan je inloggen om een bestelling te plaatsen. De gegevens die je hebt ingevoerd bij het aanmaken van een account gebruiken we om je beter van dienst te zijn en in de toekomst jouw voorkeuren te onthouden.

Privacy en kinderen
Als je jonger bent dan 16 jaar, moet je eerst toestemming krijgen van één van je ouders of een wettelijke vertegenwoordiger. Wij vragen je daarom geen gegevens aan ons te verstrekken als je nog geen toestemming hebt gekregen.

Werving & Selectie
LAGO ontvangt en verwerkt persoonsgegevens van sollicitanten, met als doel het aanwerven van een nieuwe medewerker.
De gegevens die verzameld worden omvatten de “Algemene Identificatiegegevens” aangevuld met extra informatie dewelke standaard op een Curriculum Vitae vermeld worden.
Deze verwerking vindt haar rechtsgrond in enerzijds de toestemming van de kandidaat-medewerker en anderzijds ons gerechtvaardigd belang om de geschikte kandidaat voor een positie aan te werven.
LAGO zal steeds uw akkoord vragen of zij uw gegevens mogen bijhouden voor toekomstige vacatures die u mogelijks kan interesseren en aansluit bij uw profiel.

Hoelang worden uw gegevens bijgehouden?
De gegevens worden bewaard zolang als nodig is om onze dienstverlening te kunnen aanbieden en onze doeleinden te vervullen. Verder kan u als betrokkene vragen om uw gegevens reeds vroeger te verwijderen, zonder dat de wettelijke bewaartermijnen geschonden worden alsook bij het oplossen van geschillen.

Met wie delen wij uw gegevens?
Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw gegevens aan personen of ondernemingen die geen deel uitmaken van S&R Group NV.

Indien LAGO gebruik maakt van een externe verwerker (leveranciers, partners, onderaannemers,…), zullen we er altijd op toezien dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. De externe verwerker zal steeds contractueel verbonden zijn met LAGO.  Zo zullen verwerkers nooit op eigen initiatief uw persoonsgegevens mogen gebruiken.

LAGO deelt jouw persoonsgegevens niet met derden, tenzij in volgende gevallen:

 • Je geeft ons hiervoor schriftelijke toestemming;
 • We zijn wettelijke verplicht om dit te doen;
 • Ze worden opgevraagd in het kader van een gerechtelijk onderzoek;

Toegang tot derden
Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze medewerkers. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door een contractuele overeenkomst vast te leggen tussen LAGO en de medewerker. De medewerkers zijn verplicht om discreet om te gaan met de gegevens en hebben vervolgens alleen toegang tot uw gegevens die zij nodig hebben om hun job uit te oefenen. De medewerkers van LAGO zijn verplicht tot het volgen van onze GDPR – awareness training en het up to date blijven inzake GDPR kennis.

Social media 
LAGO beschikt over een bedrijfspagina op o.a. LinkedIn, Facebook, Tiktok, Instagram en Twitter om u te informeren over onze diensten, actuele topics, events, werken bij LAGO enz.  U bent vrij om LAGO wel of niet te volgen via deze social media.

 • Recht op informatie: je hebt het recht om te weten wat we van jou verzamelen, waarom we dit doen, welke bewerkingen we met jouw gegevens doen, enz.;
 • Recht van inzage: je mag jouw persoonsgegevens ten alle tijden inkijken;
 • Recht op rectificatie: je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te verbeteren en/of aan te vullen;
 • Recht op wissing/vergetelheid: je kan vragen dat we jouw persoonsgegevens wissen;
 • Recht op beperking van verwerking: jouw persoonsgegevens mogen (tijdelijk) niet verwerkt en gewijzigd worden;
 • Recht op overdraagbaarheid: je hebt het recht jouw persoonsgegevens op te vragen (kopie). Daarnaast mag je ons vragen jouw gegevens rechtstreeks aan een andere instantie over te dragen.
 • Recht van bezwaar: je mag je verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens bij direct marketing

U moet er wel rekening mee houden dat niet al deze rechten zomaar kunnen worden ingeroepen. Bij een eventuele weigering zal LAGO steeds motiveren waarom wij niet kunnen tegemoetkomen aan uw aanvraag.

Verder kan u uw rechten uitoefenen door ons te contacteren per e-mail naar privacy@lago.be of het e-mailadres van het desbetreffende zwemparadijs (zie contactgegevens onderaan de website) of per brief aan t.a.v. Data Protection Officer, Aarschotsesteenweg 225, 3012 Wilsele. Deze rechten kunnen kosteloos uitgeoefend worden door een duidelijk verzoek in te dienen via ons bovenstaand email adres. Hierin vermeld u op welk recht u wenst beroep te doen met de nodige toelichting en hoe wij u kunnen contacteren.

Waar kan je terecht als je niet tevreden bent met de manier waarop we om met uw persoonsgegevens?
LAGO beschikt over een Functionaris voor gegevensbescherming (FG) of een DPO. Onze data protection officer begeleidt LAGO bij de verwerkingsactiviteiten die betrekking hebben op persoonsgegevens. We doen ons uiterste best om uw persoonsgegevens correct te behandelen. Bent u toch niet tevreden met onze werkwijze, of indien u vragen hebt aan onze DPO, dan kan u steeds contact opnemen via volgend email adres: privacy@lago.be

U kan ook altijd klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
tel: +32 (0)2 274 48 00
e-mail: contact@apd-gba.be

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

Hoe omgaan met aanpassingen in onze privacy policy?
Deze verklaring kan door LAGO worden aangepast of aangevuld indien wij dit nodig achten. We moedigen u aan om periodiek deze verklaring door te nemen zodat u op de hoogte blijft hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en beschermen.

Deze privacy policy is voor het laatst aangepast in juni 2022.

Avec cette politique de confidentialité, S & R Group SA (dénommé ci-après «LAGO»), souhaite vous faire savoir quelles données LAGO recueille auprès de vous et à quelle fin nous le faisons. La politique de confidentialité s'applique à tous les services offerts par LAGO, tels que la boutique en ligne, les newsletters, les abonnements, les billets, les réservations pour les fêtes ou les formules spéciales, les inscriptions, les offres promotionnelles et les concours.

Les informations que vous fournissez aux parcs aquatiques de LAGO seront confidentielles et conformes au règlement (européen) général sur la protection des données (mieux connus sous le nom de « RGPD »)

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32016R0679) qui est valable à partir du 25 mai 2018.


Cette politique décrit les données que nous traitons, à quelles fins nous les utilisons et à quelles personnes ou organismes nous les fournissons.


En utilisant l’information et les services de www.lago.be, vous vous êtes mis d’accord avec notre politique de confidentialité. En acceptant cette déclaration de confidentialité, un consentement général est donné à tous les traitements décrits dans cette déclaration de confidentialité qui nécessitent une autorisation.


Pour les personnes de moins de 16 ans, nous ne traiterons les données personnelles uniquement si le consentement des parents est donné. Si nous apprenons que des données personnelles ont été collectées auprès de personnes de moins de 16 ans, nous prendrons les mesures nécessaires pour obtenir le consentement parental. Sans ce dernier, nous supprimerons le compte.


Qui est responsable du traitement des données personnelles?  

LAGO agit en tant que responsable du traitement des données personnelles dans le cadre de l’offre des services LAGO et ce, en ce qui concerne le traitement effectué par LAGO sous sa propre responsabilité et autorité. Les données ne seront pas traitées hors de l'union européenne. 


S&R Group SA

Geldenaaksebaan 329

3001 Leuven

Belgique


Adresse e-mail: info@lago.be

Site web: www.lago.be

 
Qui est responsable de la protection des données ? 

LAGO a nommé un responsable de la protection des données chargé de superviser et de surveiller la politique de confidentialité et de protection des données de LAGO en ce qui concerne le traitement des données personnelles. Vous pouvez contacter le délégué de la protection des données via l’adresse e-mail info@lago.be afin de poser toutes vos questions relatives à la vie privée et à la protection des données concernant le traitement de vos données personnelles et l'exercice de vos droits.


À quelles fins LAGO recueille-t-il des données ?

 • Carte et abonnements LAGO

Votre carte ou abonnement LAGO sera scanné pour identification à la réception. Nous traitons vos informations afin que nous puissions avoir une meilleure idée de votre visite et de votre comportement d'achat, ceci dans le but d’améliorer notre produit et vous envoyer des offres personnalisées si vous en avez donné l'autorisation.


 • Newsletter

Lorsque vous nous laissez vos coordonnées afin de rester au courant des nouveautés LAGO et des offres personnalisées, nous vous tiendrons au courant par le biais de différents canaux d’informations. Si vous ne souhaitez plus recevoir d'informations, vous pouvez facilement vous désabonner via un lien dans nos e-mails.


Nous nous efforçons de rendre notre communication aussi intéressante que possible. C'est pourquoi celle-ci est un maximum personnalisée et le contenu dépend de vos préférences. Nous utilisons également vos données pour, par exemple, adapter nos sites Web, applications et e-mails en fonction de vos préférences, qui sont basées, entre autres, sur vos achats spécifiques et le comportement des visiteurs.


Nous traitons les données que vous nous avez fournies telles que votre nom, sexe, adresse, lieu de résidence et adresse e-mail. En outre, nous analysons les clics dans nos newsletters et sur nos sites Web.


 • Réservations et inscriptions

Lorsque vous effectuez une réservation ou une inscription, par exemple, pour une fête d'anniversaire ou une leçon de natation, nous traitons vos données afin de procéder correctement à la réservation. Pensez à la communication concernant votre arrivée, votre visite ou une confirmation de notre boutique en ligne. C’est donc via ces différents biais que nous utilisons vos données personnelles que vous avez spécifié lors de la réservation/commande. Ces données personnelles sont utilisées par nous, uniquement dans ce cas et à cette fin, et ne sont accessibles qu'aux personnes au sein de LAGO chargées des services, formules ou cours que vous avez réservés.


 • Offres et promotions

LAGO lance régulièrement des offres spéciales, telles que des campagnes d'épargne, des concours ou des promotions, auxquelles vous pouvez participer. Dans certains cas, nous vous demandons de remplir un formulaire d'inscription, par exemple via une brochure, une publicité ou via un site web afin de pouvoir participer à une promotion spéciale. Lorsque vous participez à une telle action, LAGO traite les données personnelles que vous avez fournies pour vous inscrire et/ou confirmer votre participation. Cela permettra de déterminer si vous répondez aux conditions de participation à l’action ainsi que de vous envoyer les récompenses et autres promotions. Ces données personnelles sont utilisées par nous, uniquement dans ce cas et à cette fin, et ne sont accessibles qu'aux personnes au sein de LAGO chargées de ce service, sauf si  vous avez donné l'autorisation de l'utilisation de vos données pour notre newsletter.


 • Questions et plaintes

Lorsque vous posez une question à LAGO, que vous soumettez une plainte ou que vous contactez LAGO par téléphone, e-mail, réseaux sociaux ou par courrier, nous vous demandons vos coordonnées pour traiter votre question ou plainte. Ces données personnelles sont utilisées par nous, uniquement dans ce cas et à cette fin, et ne sont accessibles qu'aux personnes au sein de LAGO chargées traitement de votre question ou plainte.


 • Donées de connexion

Pour effectuer une réservation vous pouvez également vous connecter sur le site web de LAGO. Les informations que vous avez saisies lors de la création d'un compte sont utilisées pour mieux vous servir et pour retenir vos préférences pour les prochaines fois. Si vous nous en donnez l’autorisation, nous pouvons vous envoyer des offres personnalisées.


 • Candidature

Si vous envoyez votre candidature pour une fonction au sein de LAGO, nous utiliserons vos données personnelles uniquement dans le cadre de la procédure de candidature.

 

 • Combien de temps conservons-nous vos données ?  

LAGO ne conservera vos données personnelles que pendant la période minimale nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés dans cette politique de confidentialité, sauf en cas de résolution de litiges ou lorsqu'une période de stockage plus longue est requise par la loi. Les informations non personnelles peuvent être conservées sans limite dans le temps à des fins statistiques.

Les données qui sont collectées lors d'une formation de natation (Aquasport, Zwemacademie, Camps sportifs, …) seront sauvegardées pendant une période plus longue en vue d’un suivi des niveaus de natation procurés.

Les données qui sont collectées lors d’une réservation d’une fête ne sont que utilisées en vue d’un suivi administratif et seront automatiquement supprimer de notre base de donnée après une année.


 • Qui a accès à vos données ? 

LAGO peut partager vos données personnelles avec des tiers qui ont soigneusement été sélectionnés par LAGO pour l'exécution de ses services et pour lesquels vous avez donné votre autorisation. Ces parties tierces sont, par exemple, appelées à fournir des services pour le compte de LAGO ou à effectuer une analyse générale des données. Un exemple de ceci est une partie tierce qui nous apporte son soutien en matière de marketing. LAGO ne vendra ni ne louera vos données personnelles à quiconque. • Comment puis-je voir, modifier ou supprimer mes données ? 

Vous pouvez toujours nous contacter pour (I) revoir ou corriger vos informations personnelles identifiables, (II) vérifier quelles informations personnelles identifiables nous détenons sur vous, (III) changer vos préférences concernant certaines formes de communication et autres informations que nous vous transmettons (IV) ou supprimer les informations personnelles que nous conservons sur vous dans nos systèmes. Pour ce faire, vous pouvez envoyer un e-mail à info@lago.be. Les révisions, corrections, changements et suppressions n'affectent pas les autres informations que nous détenons à votre sujet, ou les informations que nous avons mises à la disposition de tiers avant cette révision, correction, modification ou suppression; ceci conformément à la politique de confidentialité. Nous essayerons d'informer ces tiers de cette révision, correction, modification ou suppression, à moins que cela ne soit impossible pour nous, ou exige un effort disproportionné de notre part.

Vous avez toujours le droit de contacter la commission de la vie privée en cas de plaintes.

 

 • Qu’en est-il la politique de confidentialité des enfants ? 

Si vous avez moins de 16 ans, vous devez d'abord obtenir l'autorisation de l'un de vos parents ou d'un représentant légal. Nous vous demandons donc de ne pas nous fournir d'informations si vous n'en avez pas encore reçu cette autorisation.


 • Modifications

La politique de confidentialité de LAGO peut être modifiée. Nous mentionnerons tous les changements de la politique de confidentialité sur cette page. Nous vous conseillons de consulter régulièrement cette politique de confidentialité afin que vous soyez toujours au courant du contenu de la politique de confidentialité applicable.


Dernière révision: 26/06/2019 vs 1.1