Sluit menu
Menu
LAGO logo tickets

Disclaimer

COPYRIGHT

Alle rechten, met inbegrip van auteursrechten en databaserechten, van de website en de inhoud daarvan behoren toe aan Lago of worden op andere wijze gebruikt zoals is toegestaan door geldende wetgeving of de houder van het auteursrecht. U mag geen tekst, figuren, grafische weergaven, logo´s, knoppen, pictogrammen, afbeeldingen, en de selectie en ordening daarvan, of enige onderliggende broncode en software kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, downloaden, openbaar maken, uitzenden of overdragen voor commerciële of openbare doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lago of de houder van het auteursrecht.

U mag het materiaal of de informatie van deze website niet aanpassen, wijzigen of maken, of dit voor enig ander doel gebruiken dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U stemt ermee in deze site alleen voor wettige doeleinden te gebruiken.

Lago behoudt zich het recht om materialen (waaronder tekst en afbeeldingen) die naar de site worden verzonden voor eigen doeleinden te gebruiken. Deze worden ofwel op de site of in andere vorm toegepast, met inbegrip van publicitaire doeleinden. Lago behoudt zich het recht om inzendingen naar de site te controleren en indien nodig aan te passen of te weigeren.

DISCLAIMER

We proberen ervoor te zorgen dat de informatie op deze site correct, volledig en actueel is. Door het gebruik van deze site zegt u echter toe dat u gehouden bent aan de volgende voorwaarden & bepalingen, die van kracht worden op de datum waarop u de site voor het eerst gebruikt.

Onverminderd uw wettelijke rechten, worden deze site en alle informatie, tekst, namen, afbeeldingen, logo´s, koppelingen en pictogrammen, en ander materiaal (zonder beperking) aangeboden in de HUIDIGE STAAT en op basis van BESCHIKBAARHEID, zonder impliciete of expliciete garantie van vertegenwoordiging of goedkeuring. In het bijzonder geven we geen garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van informatie die op deze site wordt aangeboden en garanderen we niet dat het gebruik van deze website niet wordt onderbroken of foutloos zal zijn of dat de site en de servers daarvan geen computervirussen of -fouten zullen bevatten.

In geen geval is Lago aansprakelijk voor enigerlei schade of verlies voortvloeiend uit het gebruik van enige informatie op onze website of van producten die op onze site worden weergegeven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, indirecte of gevolgschade, of enigerlei schade voortvloeiend uit gebruik of verlies van gebruik, gegevens of winst tijdens uitvoering van het contract, nalatigheid of andere onrechtmatige handelingen voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van de site.

Niettegenstaande de overige inhoud van deze voorwaarden & bepalingen zijn wij niet aansprakelijk voor claims met betrekking tot de functionaliteit of beschikbaarheid van deze site.

HANDELSMERKEN

Alle namen, afbeeldingen en logo´s ter aanduiding van Lago zijn eigen merken van Lago. Alle merk-, product-, dienst- en bedrijfsnamen op deze site zijn handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen van hun respectievelijke eigenaren. Lago geeft geen toestemming voor gebruik hiervan door anderen dan de eigenaren. Een dergelijk gebruik kan een inbreuk op de rechten van de eigenaar betekenen.

EXTERNE KOPPELINGEN

Lago biedt geen enkele vertegenwoordiging, garantie, bevestiging of verantwoordelijkheid voor externe sites met koppelingen van en naar deze site. Een site van derden die u via een koppeling op deze site bezoekt, valt niet onder de verantwoordelijkheid van Lago en een dergelijk bezoek is geheel voor uw eigen risico.

EXTERNE KOPPELINGEN

Deze voorwaarden & bepalingen vallen onder de wetgeving van, en worden geïnterpreteerd onder, de Belgische wetgeving. Geschillen die hieruit voortvloeien, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de gerechtshoven van België.

Indien wordt bepaald dat een van deze voorwaarden onwettig, ongeldig of op enige andere wijze niet-uitvoerbaar is onder de wetten van een staat of land waarvoor deze voorwaarden zijn bedoeld, zal deze uit deze clausule worden verwijderd. Alle overige Gebruiksvoorwaarden en Voorwaarden & bepalingen blijven van kracht en zijn bindend en oplegbaar.

Lago behoudt zich het recht voor elk van deze voorwaarden en bepalingen te allen tijde te wijzigen door wijzigingen online te publiceren.

Als u deze voorwaarden niet volledig accepteert, dient u het gebruik van deze website direct te staken.

Copyright © 2018 Lago